Susan Thomas

President
Term: 6/3/2019 to 1/1/2021
Truman State University