Susan Thomas

Truman State University
President
Term: 6/3/2019 to 1/1/2021